Примерен тест Български език – 7 клас


ТЕСТ

ВХОДНО НИВО,  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – VII клас

1. Частицата  не  НЕ  се пише слято с:

а) наречия

б) прилагателни имена

в) причастия

г) глаголи

2.  В коя от двойките думи е допусната правописна грешка?

а) млъкна – мълчание

б) плъзна – пълзене

в) пълня – плънка

г) дълг – дължник

3. В кой ред не е допусната правописна грешка?

а)  критерийте, майонеза, йерархия

б)  техен, запъхтени, кафяви

в)  почтено, законно, фино

г)  същностен, съучасник, отделям

4. Колко правописни грешки са допуснати в изречението?

Родствената близос със руския народ пред вид опщия славянски происход е потхранвала вярата на българите, че точно Русия е единственната велика сила, която може да им помогне.

…………………………………………….(отбележете и напишете с думите)

5. Коя наука за езика изучава неговия речников състав?

а) синтаксис

б) морфология

в) лексикология

г) фонетика

6. Как се наричат думите, които имат еднакъв звуков състав, но различно речниково значение?

……………………………………………………………………………………………(отговорете с думи)

7. В кой ред двойката думи се различава от другите двойки думи?

а) съкрушен – потресен

б) вероятен – евентуален

в) отговорен – виновен

г) надежден – обещаващ

8. Кое от изброените речникови значения съответства на думата  авантюра

a)     Рискована постъпка, при която се разчита на случаен успех и чиито последици са непредвидими

b)    Идея за някакво действие, за ново начинание и за осъществяването му

c)     Устройство за определяне местонахождението на някакъв обект

d)    Възникване на едно явление под въздействието на друго

9. Кои средства НЕ допринасят за експресивността на езика?

а) фонетичните

б) морфологичните

в) лексикалните

г) синтактичните

10. В кой ред фразеологичните словосъчетания са антоними?

а) тегля чертата – тегля ушите

б) бие ме парата – нямам пукната пара

в) търся игла в купа сено – търся си белята

г) тъка на два стана – тъка си чергата

11.  Коя от думите е уместно да се употреби на празното място в изречението?

Слънчевото затъмнение е астрономично ……………………………, при което слънцето става изцяло или частично невидимо за земния наблюдател.

а) знамение

б) явление

в) обединение

г) състояние

 12. На какво се дължи грешката в изречението?

Мажоретният състав дефинираше на градския площад.

а) на неправилно повторение

б) на неправилна употреба на членна форма

в) на неправилна употреба на пароним

г) на неправилно съгласуване

13. Кой ред съдържа само местоимения?

а) нечия, някой, тук

б) сме, си, своите

в) нима, се, онази

г) някой, никого, нещо

14. По какво се различават подчертаните глаголни форми в изречението?

Писах през нощта домашната работа по литература, затова на следващия ден спах до обяд. 

…………………………………………………………………………………………………………(отговорете с думи)

15. В кое от изреченията НЕ е допусната грешка при употребата на членна форма?

а) Треньорът на отбора е носителя на първия златен медал в шампионата.

б) Треньорът на отбора е носителят на първия златен медал в шампионата.

в) Треньора на отбора е носителят на първия златен медал в шампионата.

г) Треньорът  на отборът е носителят на първия златен медал в шампионата.

16. В коя от подчертаните думи е допусната граматична грешка?

Господин Манолов, Вие сте изтъкнат (А) специалист и се надяваме, че щом сте издигнали(Б) кандидатурата му за директор, бихте посочил (В) и утвъден (Г) професионалист  за негов заместник.

17. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?

а) Говореше дълго, разказваше интересни истории.

б) Не страх, не отчаяние, а решителност се изписа на лицето му.

в) Питащи и укорителни погледи се насочиха към нея.

г) Нежната, и ефирна мелодия се понесе в нощните часове.

18. В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка?

а) Дивото животно се беше движило непрестанно дирейки храна.

б) Дошла отдолу лисицата беше наредила отпечатъци от лапите си.

в) Заек минал наблизо, е оставил накъдрена дантелена следа.

г) Катерицата подскачаше с продълговатите си крака, прилични на лапи.

19. Колко запетаи са пропуснати в изречението?

Отзад откъм дългата редица конници се чуваха гласове и тропот на копита но те не нарушиха околното спокойствие както хвърлена шепа камъчета не би раздвижила дълбината на огромно зелено езеро.

……………………………………………………………(отбележете и пребройте пропуснатите запетаи)

20.Колко запетаи са пропуснати в изречението?

Селянинът гледаше как щъркелите спокойни и важни се прибираха по гнездата нахранваха малките си продумваха си сякаш нещо и като отхвърляха главите си назад като че за да погледнат към небето гръмко и тържествено започваха да тракат с дългите си клюнове.

……………………………………………………………(отбележете и пребройте пропуснатите запетаи)

21. Каква е синтактичната служба на подчертания израз?

Рибарите изтеглиха от дълбочината на морето голямата мрежа.

а) съгласувано определение

б) непряко допълнение

в) несъгласувано определение

г) пряко допълнение

22. Колко допълнения има в изречението?

Представих му новата си идея за ревюто с пролетно-лятна колекция.

………………………………………………………………………………………(отговорете с думи)

23. Какво е изречението по състав?

Нещо сладко се топи в гърдите му, от очите му се проронва сълза и пада върху бялата грива на коня му.

……………………………………………………………………………………(отговорете с думи)

24.Какво е изречението по състав?

Тогава Македонски, когото това безумно съпротивление докара до беснотия, стана прав и хвана дъската за единия край.

……………………………………………………………………………………………………(отговорете с думи)

25. Какъв е видът на подчертания израз?

Ние, буйните хлапета от квартала, участвахме активно в акцията за почистване  и озеленяване на района.

а) вметнат израз

б) просто изречение

в) обособена част

г) приложение

26. В кое изречение НЕ е употребено просто глаголно сказуемо?

а) Разходките край морето биха разнообразили  летните вечери.

б) Продължавам достойно по избрания нелек път.

в) Мога да се включа с реферат по география в конкурса.

г) Той нямаше да остане до края на състезанието.

27. Кое изречение е сложно съставно с подчинено подложно?

а) Не приех съвета колко книги да прочета.

б) Мъжът попита кой ще подари цветята.

в) Известно ли е чий е забравеният чадър?

г) Чудя се защо се бави доставката.

Отговори: В категория „Ключ към тестове“

Всички материали публикувани в блога на „Амигос“ са предоставени от нас с единственото желание да подпомогнем подготовката на децата за училище и предстоящи изпити. Моля, уважете нашето желание и използвайте предоставените материали единствено с некомерсиална цел!

Advertisements

Comments are closed.

Публикуване и споделяне

Всички материали публикувани в блога на "Амигос" са предоставени от нас с единственото желание да подпомогнем подготовката на децата за училище и предстоящи изпити.
Те могат да бъдат използвани единствено с некомерсиална цел!
Споделянето и публикуването на цели материали или части от тях, в други сайтове и блогове, е позволено единствено при следните условия:
*публикуваната или споделена информация не се използва с комерсиална цел;
*източникът е посочен и е даден линк към оригиналната публикация в блога ни.

%d bloggers like this: