Общи условия

I Общи положения

 1. Настоящите общи условия регламентират отношенията между родителите, образователен център „Амигос“ и децата.
 2. Целта на правилата, написани по-долу, е да създадат необходимите организация на работа и ред, които да гарантират качествено и ефективно обучение в центъра.
 3. Център „Амигос“ осигурява подготовка и контрол на домашните задания на децата, допълнителни упражнения при необходимост. Центърът предоставя необходимата за дейностите материално – техническа база и персонал.
 4. Пушенето и употребата на алкохолни напитки в образователния център е забранено.
 5. Не се допуска внасянето на храни и напитки от децата или родителите, освен след изричното съгласие на Директора.
 6. Забранени са всякакъв вид насилие и саморазправа с децата. Директорът е в правото си да наложи наказания на служителите, на центъра, извършили нарушение на забраната.
 7. Забранено е физическо и психологическо насилие над преподавателите от екипа на „Амигос“, от страна на родителите или децата.
 8. Правилата и условията са задължителни за децата, родителите и екипа на образователния център.
 9. Правилата и условията могат да бъдат изменяни и допълвани по преценка и необходимост по реда на тяхното приемане.

II. Партньори

Образователен център „Амигос“

 1. Центърът се ръководи от директор – магистър педагогически специалист.
 2. Директорът ръководи цялата организационна дейност и осъществява методическо ръководство във всяко едно от направленията на дейността.
 3. Директорът и членовете на екипа на центъра в работата си се ръководят от професионализъм, безпристрастност, лоялност и избягване на конфликт на интереси.
 4. Обучението в центъра се осъществява от възпитатели с педагогическо образование и хонорувани преподаватели.
 5. Обучението се осъществява на две смени от понеделник до петък, от 7:30 до 18:00 часа.
 6. Школите и курсовете се провеждат след заниманията през седмицата и в съботните дни.
 7. Посещението на тези школи се заплаща допълнително и става по желание и след писмено заявление на родителите.
 8. Центърът осъществява контакт с родителите като ежемесечно им изпраща електронни съобщения с мнения, впечатления, забележки относно работата и  поведението на всеки ученик.
 9. При необходимост и по преценка на Директора могат да се провеждат и общи родителски срещи след предварително оповестен дневен ред.
 10. Персоналът на центъра се грижи за всяко поверено дете при подготовката на домашните задания.
 11. Центърът осигурява безопасни и здравословни условия за обучението на децата.
 12. Центърът уведомява незабавно родителите за възникнали проблеми с децата.
 13. Центърът предварително, в разумни срокове, уведомява родителите и съгласува с тях допълнителните дейности и мероприятия, които не са включени в месечната такса.

Родители

 1. Следва да водят в занималнята детето си в такова здравословно състояние, което не представлява заплаха за за здравословното състояние на другите деца.
 2. При записване в центъра осигуряват удобни обувки (пантофи, гуменки), които детето ще ползва само в учебната сграда.
 3. Поддържат ежедневна връзка с възпитателите, за да се осведомяват за работата и поведението на детето си.
 4. Родителите следва да се съобразяват и спазват установеното работно време на образователния център – да водят и прибират детето си навреме. При оставане на дете след регламентираното работно време, се дължи допълнително заплащане.
 5. Родителят може да вземе детето си от занималнята преди определеното за края на заниманията време единствено след предварителна уговорка с Директора.
 6. Родителите уведомяват своевременно центъра, ако настъпят промени в здравословното състояние на детето. В противен случай заплатената такса не подлежи на връщане.
 7. При постъпване на детето в Центъра, родителите попълват комплект документи за записване.
 8. Родителите предоставят писмено пълномощно на лицето, което ще взема детето от образователния център, в случаите, когато сами не могат да направят това.
 9. Когато детето ще се прибира само от заниманията в центъра, родителят попълва декларация за информирано съгласие.
 10. За посещението и обучението на детето родителите заплащат такси на центъра в предвидените срокове и размери.
 11. Таксите за курсовете и школите са фиксирани и отсъствията на децата не се приспадат.
 12. Таксата на индивидуалните уроци по различните учебни предмети се заплаща веднага след заниманието.
 13. При посещение на заниманията или на курсовете на две деца от едно семейство се ползва 20% отстъпка от таксата на второто дете.

Деца и ученици

 1. Децата и учениците следва да се явяват в занималнята, курсовете и школите в точно определените за начало на занятията часове.
 2. Трябва да спазват установения в центъра ред.
 3. Трябва да бъдат дисциплинирани, съвестни и старателни при подготовката на домашните  задания.
 4. Да не пречат на другите деца по време на подготовката им за училище.
 5. Да не внасят в центъра опасни и ненужни неща.
 6. Да пазят личните си вещи. За изгубени или откраднати вещи центърът не носи отговорност.
 7. Да опазват имуществото на образователния център. При повреждането му следва да го възстановят или да го заплатят.

III. Прием

Посетете страница Записване

IV. Такси

Посетете страница Цени

V. Уреждане на спорове

 1. При възникване на противоречия между център „Амигос“ и родителите се търси тяхното доброволно и добронамерено уреждане. В случаите, когато това стане невъзможно, споровете се решават по правен ред.

VI. Други

 1. Настоящите Общи условия влизат в сила от 15 септември 2012 г. и са задължителни за страните.
 2. С Общите условия и промените им следва да бъдат запознати служителите на центъра, при постъпване на работа, родителите и децата при записване.
Advertisements

Публикуване и споделяне

Всички материали публикувани в блога на "Амигос" са предоставени от нас с единственото желание да подпомогнем подготовката на децата за училище и предстоящи изпити.
Те могат да бъдат използвани единствено с некомерсиална цел!
Споделянето и публикуването на цели материали или части от тях, в други сайтове и блогове, е позволено единствено при следните условия:
*публикуваната или споделена информация не се използва с комерсиална цел;
*източникът е посочен и е даден линк към оригиналната публикация в блога ни.